Aanpassing cao ABU & NBBU met betrekking
tot arbeidsongeschiktheid

30 december 2022

Door een aantal rechterlijke uitspraken is in de uitzendbranche onduidelijkheid ontstaan over waar
uitzendkrachten aan toe zijn indien ze zich ziekmelden ingeval van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Cao-partijen willen duidelijke regels bieden en zetten daarbij ook stappen richting betere arbeidsvoorwaarden in geval van arbeidsongeschiktheid.
Met ingang van 1 juli 2023 wordt de arbeidsongeschiktheidsbepaling aangepast.
 • In de CAO voor Uitzendkrachten wordt opgenomen dat de uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet automatisch eindigt in geval van een ziekmelding, maar in geval van arbeidsongeschiktheid, net als voor de uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding in principe, doorloopt tot de overeengekomen einddatum.
 • De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege doordat de opdrachtgever om welke reden dan ook de uitzendkracht niet langer wil of kan inlenen. Het einde van rechtswege is in dit geval niet van toepassing bij arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht.
 • Bij een uitzendovereenkomst (met en zonder uitzendbeding) heeft de uitzendkracht bij arbeidsongeschiktheid, zolang de uitzendovereenkomst voortduurt recht op:
   • 90% van het naar tijdruimte vastgestelde loon gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid en ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon;
   • 80% van het naar tijdruimte vastgestelde loon gedurende de 53ste t/m de 104e week.
 • Als de uitzendkracht in fase A/1-2 (met of zonder uitzendbeding) ziek uit dienst gaat en de uitzendkracht recht heeft op een ziektewetuitkering, vult de uitzendonderneming deze uitkering:
   • gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid aan tot 90% van het op basis van het dagloonbesluit werknemersverzekering vastgestelde uitkeringsdagloon;
   • gedurende de 53ste t/m de 104e week van arbeidsongeschiktheid aan tot 80% van het op basis van het dagloonbesluit werknemersverzekering vastgestelde uitkeringsdagloon.
 • Voor de aanvulling op de ziektewetuitkering kan de uitzendonderneming een verzekering afsluiten of op andere wijze een voorziening treffen. De maximumpercentages die voor deze verzekering c.q. voorziening op het feitelijk loon van de uitzendkracht mogen worden ingehouden, bedragen 0,30% voor Uitzendbedrijven I (kantoorsector en administratief) en 0,70% voor Uitzendbedrijven II (technisch en industrieel).
 • Voor alle uitzendovereenkomsten in fase A/1-2 geldt één wachtdag zonder wachtdagcompensatie. Cao-partijen zullen samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een sectorale regeling voor private aanvulling van de Ziektewetuitkering te realiseren.
Bron: ABU / NBBU

Start typing and press Enter to search