Verzuim en vakantie, dit moet je weten als werkgever

Bijgewerkt op 27 juli 2023

Als een werknemer zich ziek meldt komt er veel bij kijken. Zo gelden er verschillende wettelijke regels waar aan voldaan moet worden. Deze regels berusten op het einddoel om de ziekte werknemer zo snel en duurzaam mogelijk te re-integreren. Maar wat nou als de ziekte werknemer op vakantie wil of ziek wordt op vakantie? Dit lees je in onderstaand artikel.

Ziek zijn en vakantie opnemen

Een zieke werknemer heeft, net zoals de rest van de werknemers, recht op vakantie. Echter, hiervoor moet de werkgever wel toestemming geven. De vakantie van een zieke werknemer mag in ieder geval niet ten nadele van het herstel komen. Voor werkgevers is dit lastig om in te schatten. De bedrijfsarts kan wel een oordeel geven of de vakantie bijdraagt aan het herstel of deze juist belemmert. Op basis van dit advies kan de werkgever bepalen of de vakantie geaccepteerd wordt of niet. Het is dus aan de werkgever om uiteindelijk te bepalen of de vakantie wordt geaccepteerd of niet. Als het gaat om een ex-werknemer in de ziektewet, dan gelden dezelfde regels en dient de vakantie door te worden gegeven aan het UWV of de eigenrisicodrager. Als ex-werknemer kun je maximaal 4 weken per jaar vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht om vakantie te nemen. Dit kan enkel als het de re-integratie of het herstel niet belemmert.

Ziek tijdens vakantie

Als een werknemer tijdens de vakantie ziek wordt, dan is de werknemer verplicht om zich ziek te melden conform het verzuimprotocol van uw bedrijf. De verzuimbegeleiding kan gelijk worden ingezet als de vakantie in het binnenland is. Bij een vakantie in het buitenland dient de werknemer altijd bereikbaar zijn en de contactgegevens van zijn verblijf door te geven. Als werkgever kun je de werknemer om een medische verklaring vragen. Een medische verklaring uit het buitenland dient altijd in het Engels te zijn opgesteld. Deze verklaring mag alleen worden ingezien door iemand met een medisch beroepsgeheim. Bij terugkomst kun je de werknemer laten oproepen voor een spreekuur bij de bedrijfsarts, zodat er kan worden vastgesteld of er sprake is van ziekte ten aanzien van het werk.

Vakantie uren 

Een zieke werknemer bouwt vakantie-uren op. Dit gebeurt op dezelfde manier dan wanneer er geen sprake was geweest van arbeidsongeschiktheid. Mocht een zieke werknemer met vakantie gaan, dan is het belangrijk dat de werkgever schriftelijk vastlegt dat de vakantie-uren met elkaar worden verrekend met het vakantiedagensaldo. Mocht de werknemer hier niet mee instemmen, dan heeft de werknemer in die periode ook geen vrijstelling van re-integratietaken. 

Normaliter vervallen vakantie-uren per 1 juli in het opvolgende jaar waarin ze zijn opgebouwd. Deze regel geldt ook voor zieke werknemers. Echter, kan de zieke werknemer in een situatie verkeren waarin de zieke werknemer niet in staat is om zijn wettelijke vakantie-uren gedurende het gehele jaar op te nemen. Mocht hier sprake van zijn, dan komen deze vakantie-uren pas na vijf jaar te vervallen. Je moet dan denken aan situaties waarbij een werknemer geen benutbare mogelijkheden heeft of wanneer de werkgever de werknemer niet in staat heeft gesteld om zijn vakantiedagen op te nemen.

Het verzuim protocol

Het is in ieder geval belangrijk om de ‘spelregels’ omtrent verzuim en vakantie altijd goed vast te leggen in het verzuimprotocol:

  • Werknemers worden tijdens hun vakantie vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. 
  • Werknemers die buiten Nederland ziek worden moeten dit binnen 48 uur melden en de arbodienst kan je doorverwijzen naar een arts. 
  • De arbodienst kan om een medische verklaring vragen als je ziek wordt in het buitenland. De werknemer is dan verplicht deze op te sturen. Deze dient in het Engels geschreven te zijn.
  • De arbodienst kan de werknemer doorverwijzen naar de sociale verzekeringsorganisatie (UWV) van het land waar je verblijft. De werknemer is verplicht hier gehoor aan te geven.
  • Als een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie dan worden de vakantiedagen van het bovenwettelijke vakantiedagensaldo afgeschreven. 

Met dank aan: Luuk Wilting

Start typing and press Enter to search