Werkveiligheid en preventie:
Voldoe jij aan de wet?

21 september 2023

Vorige week verscheen er een artikel in de telegraaf over de werkveiligheid in het MKB. Daarin werd beschreven dat er nog steeds op veel plekken onveilig gewerkt wordt, met alle gevolgen van dien. Kosten voor uitval, vervanging, aanpassing van werkplekken en in sommige gevallen zelfs hoge boetes van de Arbeidsinspectie.

Werkveiligheid is een uiterst belangrijk aspect van elke werkomgeving. Het waarborgen van een veilige werkomgeving is essentieel om ongevallen en letsel te voorkomen, de gezondheid en het welzijn van werknemers te beschermen en de productiviteit te bevorderen.

In dit artikel:
  • Werkveiligheid is essentieel om ongevallen te voorkomen, werknemers te beschermen en productiviteit te bevorderen.
  • Risico’s op de werkplek omvatten zowel fysieke als psychosociale gevaren.
  • Training en instructies voor werknemers zijn cruciaal voor veiligheid.
  • Het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is belangrijk.
  • Een veiligheidscultuur en open communicatie moeten worden bevorderd.
  • Werkgevers hebben rechten en plichten, inclusief inspecties en wettelijke verplichtingen.
  • Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een wettelijke vereiste om risico’s te identificeren, evalueren en beheersen.

Niet alleen fysieke gevaren identificeren

Een van de belangrijkste aspecten van werkveiligheid is het identificeren en beoordelen van potentiële gevaren op de werkplek. Dit omvat het identificeren van fysieke gevaren zoals losliggende kabels, uitglijdgevaar, gevaarlijke stoffen en elektrische risico’s. Daarnaast moeten ook psychosociale risico’s zoals stress, overbelasting en pesten op het werk worden geïdentificeerd. Het uitvoeren van een grondige risicobeoordeling helpt bij het identificeren van deze gevaren en het implementeren van passende maatregelen om ze te beheersen.

Het is ook essentieel om ervoor te zorgen dat werknemers de juiste training en instructies krijgen met betrekking tot werkveiligheid. Werknemers moeten op de hoogte zijn van de potentiële gevaren op de werkplek, evenals de juiste procedures voor het veilig uitvoeren van hun taken. Training moet regelmatig worden geactualiseerd om ervoor te zorgen dat werknemers op de hoogte blijven van eventuele veranderingen in procedures of nieuwe risico’s die zich kunnen voordoen.

Het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen

Een ander belangrijk aspect van werkveiligheid is het verstrekken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan werknemers. PBM’s, zoals veiligheidshelmen, veiligheidsbrillen, gehoorbescherming en veiligheidsschoenen, helpen werknemers zichzelf te beschermen tegen potentiële gevaren op de werkplek. Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers om ervoor te zorgen dat de juiste PBM’s beschikbaar zijn en dat werknemers worden aangemoedigd om ze te gebruiken.

Naast het identificeren van gevaren en het verstrekken van training en PBM’s, is het ook belangrijk om een cultuur van veiligheid op de werkplek te bevorderen. Dit omvat het creëren van bewustzijn onder werknemers over het belang van werkveiligheid, het aanmoedigen van open communicatie over veiligheidskwesties en het belonen van veilig gedrag. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers zich comfortabel voelen bij het melden van onveilige situaties en dat er passende maatregelen worden genomen om deze aan te pakken.

Werkveiligheid: rechten en plichten voor de werkgever

Het handhaven van werkveiligheid vereist ook regelmatige inspecties en audits om ervoor te zorgen dat alle veiligheidsprocedures worden nageleefd. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd aan apparatuur en machines om ervoor te zorgen dat ze veilig blijven functioneren. Daarnaast moeten er noodplannen en evacuatieprocedures worden opgesteld en regelmatig worden geoefend om ervoor te zorgen dat werknemers weten wat ze moeten doen in geval van een noodsituatie.

In Nederland zijn er verschillende wetten en voorschriften die werkgevers verplichten om een veilige werkomgeving te bieden. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een belangrijke wet die de rechten en plichten van werkgevers en werknemers met betrekking tot werkveiligheid regelt. Daarnaast zijn er ook specifieke voorschriften voor verschillende sectoren, zoals de bouwsector, waarin specifieke veiligheidsmaatregelen worden beschreven.

Zonder RI&E riskeer je een boete van maximaal €4.500,-

In conclusie is werkveiligheid van cruciaal belang in elke werkomgeving. Het identificeren en beoordelen van potentiële gevaren, het verstrekken van training en PBM’s, het bevorderen van een cultuur van veiligheid en het handhaven van veiligheidsprocedures zijn allemaal essentiële aspecten van werkveiligheid. Door te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving kunnen werkgevers ervoor zorgen dat ze een veilige werkomgeving bieden voor hun werknemers.

Alle risico’s op de werkvloer dienen in kaart gebracht te worden in een RI&E. RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Het is een belangrijk instrument dat wordt gebruikt om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te waarborgen.

RI&E is een wettelijke verplichting voor werkgevers met personeel in Nederland. Op het niet hebben van een actuele RI&E staat een maximale boete van € 4.500,- Toch heeft ongeveer de helft van de MKB ondernemers in Nederland geen (actuele) RI&E. Vaak omdat ze niet weten dat ze dit moeten regelen en in sommige gevallen om het nut er niet van ingezien wordt.

Het doel van RI&E is om potentiële risico’s op de werkvloer te identificeren, te evalueren en te beheersen. Het helpt werkgevers om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor hun werknemers. Door middel van een gestructureerde aanpak worden alle mogelijke risico’s in kaart gebracht en worden passende maatregelen genomen om deze risico’s te verminderen of te elimineren.

Zo wordt een RI&E opgesteld  

Het RI&E-proces begint met het inventariseren van de risico’s. Dit houdt in dat alle mogelijke gevaren en risicofactoren op de werkvloer worden geïdentificeerd. Dit kan variëren van fysieke risico’s, zoals gevaarlijke machines of onveilige werkplekken, tot psychosociale risico’s, zoals werkdruk of pestgedrag. Tijdens deze inventarisatie wordt ook gekeken naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, ergonomische aspecten en andere relevante factoren die invloed kunnen hebben op de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Na het inventariseren van de risico’s volgt de evaluatie. Hierbij wordt gekeken naar de ernst en de kans van optreden van de geïdentificeerde risico’s. Op basis van deze evaluatie worden prioriteiten gesteld en wordt bepaald welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s te beheersen. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, zoals de Arbowet.

Het implementeren van de maatregelen is de volgende stap in het RI&E-proces. Dit houdt in dat de benodigde acties worden ondernomen om de risico’s te verminderen of te elimineren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals het plaatsen van beschermende afschermingen rondom machines of het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers. Daarnaast kan het ook nodig zijn om werknemers te trainen en bewust te maken van de risico’s en de genomen maatregelen.

Het RI&E-proces is echter niet een eenmalige activiteit. Het moet regelmatig worden geactualiseerd en herzien om ervoor te zorgen dat nieuwe risico’s worden geïdentificeerd en dat bestaande maatregelen nog steeds effectief zijn. Daarom is het belangrijk om een plan van aanpak op te stellen waarin staat hoe vaak en op welke manier de RI&E wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

De voordelen van een RI&E voor werkgevers en werknemers

RI&E heeft verschillende voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Voor werkgevers helpt het bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het voorkomen van boetes en aansprakelijkheid. Daarnaast kan het ook leiden tot een hogere productiviteit en een betere werksfeer, omdat werknemers zich veiliger en gezonder voelen op de werkvloer. Voor werknemers zorgt RI&E ervoor dat zij in een veilige omgeving kunnen werken en dat hun gezondheid wordt beschermd.

De RI&E een essentieel instrument om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te waarborgen. Het helpt werkgevers om potentiële risico’s te identificeren, te evalueren en te beheersen, zodat een veilige en gezonde werkomgeving kan worden gecreëerd. Door regelmatig de RI&E te evalueren en bij te werken, blijft het proces effectief en actueel.

Wil je meer weten over hoe je kosten kan besparen door werkveiligheid hoog agenda te zetten neem dat contact op met Uitgedokterd via info@uitgedokterd.nl of bel 050-2115127

Start typing and press Enter to search