Visie op verzuim en inzetbaarheid

0%

Noorderbreedte werkt volgens het Eigen regie model onder de noemer “samen sturen” waarbij de Team Coach en de Inzetbaarheidscoach een belangrijke rol vertolken tijdens het verzuimtraject. Dit kan goed werken mits er in de basis een aantal eisen worden aan de interne rol verdeling alsmede de rol van de arbodienst. Er zijn een aantal juridische en praktische bezwaren die dit model met zich meebrengen. Echter zijn daar ook een aantal goede oplossingen voor te bedenken. 

Graag spreken we de onderzoeksresultaten onder 15.000 organisaties met jullie door ter kennisgeving.  

Taken die formeel niet door de werkgever uitgevoerd mogen worden: 

 • Vaststelling of er sprake is van ziekte of gebrek 
 • Bespreken medische situatie / reden ziekmelding 
 • Vastleggen aard en oorzaak ziekmelding
 • Bespreken mogelijkheden aangepast werk  
 • Vaststellen en doorvoeren deelherstel

Bovenstaande taken zijn een essentieel onderdeel binnen een verzuimtraject en een structurele daling van het verzuim. Echter zijn deze taken in de basis voorbehouden aan de bedrijfsarts. Het is daarom belangrijk om mensen regelmatig op het spreekuur uit te nodigen zodat deze taken nog steeds uitgevoerd kunnen worden.  

Taakdelegatie

Door tekort aan bedrijfsartsen en strengere eisen door de AP is het steeds belangrijker geworden om bepaalde bedrijfsarts taken bij speciaal aangestelde Casemanager te beleggen.

Deze Casemanager werkt direct onder verantwoordelijkheid van de Medisch Adviseur en mag onder strikte voorwaarden bepaalde taken uitvoeren.
 
De werkgever mag weinig tot niks meer met zieke werknemers bespreken door de strenge privacyregels die zijn vastgelegd in de richtlijn ‘de zieke werknemer’ van de AP.  

Link AP.

Het is zodoende lastig/onmogelijk invulling te geven aan de WvP. 
Daarom adviseren wij op termijn een Casemanager Taakdelegatie. Zodoende kan de teamcoach nog steeds ziekmeldingen aannemen en binnen 2 weken bespreken met de inzetbaarheidscoach.  
 
Dreigend langdurig verzuim? Ziekmelding door naar de Casemanager Taakdelegatie.  
Door deze werkwijze kan Noorderbreedte in een vroeg stadium inventariseren welke acties er nodig zijn om iemand weer (deels) aan het werk te krijgen.  

Voordelen:
 

 • Snel schakelen
 • minder afhankelijk van derden
 • flinke besparing op kosten 

Beoogde dienstverlening

Noorderbreedte kampt met een steeds verder toenemend verzuim, in februari steeg het verzuim naar 16,5%. Ervan uitgaande dat deze lijn zich heeft doorgetrokken gaan wij uit van 300 langlopende dossiers
(> 6 weken).
 De bedrijfsarts kan op één dag circa 10 mensen op spreekuur zien. 

 • 10 spreekuren per dag
 • 50 spreekuren per week
 • 300 spreekuren per 6 weken

In de algemeenheid valt aan te reden om iedereen elke 6 weken te beoordelen. 

Wij adviseren:

 • 40 uur (bedrijfs)arts per week 
 • verdeeld over 2 a 3 artsen 
 • (groten)deels op locatie
 • 8 uur per week externe Casemanager  

Door ZZP artsen in te zetten heeft Uitgedokterd geen direct belang bij het in stand houden van het aantal af te nemen uren zoals dat wel het geval is wanneer een arts in loondienst is. Het opschalen of afschalen van uren gaat altijd in overleg en altijd middels onderbouwing van relevante cijfers.Gezien jullie negatieve ervaring met langdurige overeenkomsten en aangezien wij overtuigd zijn van onze meerwaarde en kennis stellen wij contractueel gezien het volgende voor:

We starten met een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 2 maanden enkel vanuit Noorderbreedte. Zodoende hebben jullie de flexibiliteit om onze kennis en meerwaarde te ervaren zonder vast te zitten aan een langdurige overeenkomst. Onze voorkeur is om na 12 maanden de samenwerking te verlengen voor 2 jaar.

Samenwerkingspartner bedrijfsartsen

Cijfers liegen niet

Samenwerking en diverse rollen

Teamcoach 

 • Ontvangt ziekmelding telefonisch van de zieke werknemer; 
 • Houdt contact gedurende eerste week contact; 
 • Zoekt samen met de werknemer naar mogelijkheden om te hervatten; 
 • Draagt in week 1 het dossier over aan de inzetbaarheidscoach; 
 • Heeft maandelijks overleg met de inzetbaarheidscoach over de voortgang. 

Inzetbaarheidscoach 

 • Beoordeelt in de 2e ziekteweek of er sprake is van dreigend langdurig verzuim; 
 • Beoordeelt of en wanneer er een spreekuur bedrijfsarts ingepland moet worden; 
 • Stuurt de bedrijfsarts aan middels vraagstelling en geeft richting aan praktische invulling van het advies van de bedrijfsarts; 
 • Voert periodiek SMT overleg met de bedrijfsarts; 
 • Is gedurende het gehele verzuimproces “in de lead”; 
 • Stemt zo nodig af met teamcoach, HR en en/of externe casemanager. 

Bedrijfsartsen 

 • Voeren dagelijks spreekuren (op locatie); 
 • Voeren periodiek SMT overleg met de inzetbaarheidscoach; 
 • Leveren input voor niet herleidbare medische dataoverzichten ten behoeve van preventie en duurzame inzetbaarheid. 

Externe Casemanager 

 • Voert periodiek dossier overleg met de inzetbaarheidscoaches; 
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de inzetbaarheidscoaches en de Teamcoaches 
  Voert periodiek SMT overleg met de bedrijfsarts; 
 • Draagt zorg voor de planning en uitnodigen voor het spreekuur; 
 • Levert dataoverzichten om inzichten te krijgen de verzuimproblematiek; 
 • Voert periodiek overleg met Manager Klant en Organisatie en de Adviseur Gezondheidsmanagement over de voortgang en stuurt zo nodig bij om gestelde doelen te behalen; 

Invulling aan het partnerschap om van Noorderbreedte een gezonde en aantrekkelijke duurzame organisatie te maken

Een gezonde organisatie dat is waar wij voor staan. 

Uitgedokterd kan jullie helpen op het gebied van verzuim en re-integratie. Met onze expertise over verzuim kunnen we competitief voordeel behalen en behouden door kansen te benutten en risico’s te beperken. Gezien de huidige situatie bij Noorderbreedte zal de focus eerst komen te liggen bij het in beeld krijgen van het huidige verzuim en dit vervolgens zogenoemd ‘In control’ te krijgen. 
 
De vervolgstap richting een gezonde en aantrekkelijke duurzame organisatie is essentieel. Dit doen we op een wetenschappelijke wijze in samenwerking met Kirsten de Klein. 

Kleine stappen naar groot succes.

Duurzaam is vaak een omvangrijke term en daardoor vaak niet succesvol.
Om het binnen Noorderbeedte effectief, eenvoudig en succesvol te maken willen wij de volgende stappen voorstellen:

1. Bravo Kompas

2. Vitaal Bedrijf
Quick Wins per leefstijlthema voor bedrijven (gemaakt door alle kennisinstituten)
Praktijkvoorbeelden van bedrijven die zelf aan de slag zijn met vitaliteit. 
Dit praktijkvoorbeeld is van een zorginstelling, incl video.
Feiten & cijfers voor alle leefstijlthema’s 
3. RIVM
CHRODIS toolkit (vanuit Europees project)
Informatie RIVM over duurzame inzetbaarheid

Wat merkt de medewerker van de dienstverlening van Uitgedokterd

Vaak wordt gedacht dat de arbodienst er is voor de werkgever, de werkgever betaalt en wie betaalt, bepaalt. Dit is echter een misvatting.  

Uitgedokterd ziet zowel de werkgever als de werknemer als klant, wij vinden het belangrijk om onze adviezen altijd te toetsen aan de wet en daarbij altijd te zoeken naar de beste oplossing voor werknemer én werkgever. Werknemers krijgen tijdens arbeidsongeschiktheid te maken met verschillende onzekerheden.

Werk is meer dan inkomen alleen, het bepaalt voor een groot deel wie we zijn als mensen, daarnaast zijn collega’s en cliënten een deel van ons sociaal leven. Als dit in één keer wegvalt door gezondheidsproblemen rijst de vraag of dat deel van werk ooit weer terugkomt. Daarnaast worden werknemers geconfronteerd met loonverlies. In het eerste jaar van verzuim merken mensen daar weinig tot niets van.

Echter worden werknemers conform CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg vanaf het tweede ziektejaar gekort op hun loon. Vanaf dat moment heeft de zieke werknemer nog maar recht op 70% van zijn of haar loon. 
 

Bij Uitgedokterd leggen we nadruk op de gevolgen voor de werknemer en helpen we hen bij het inzichtelijk te maken van deze gevolgen van arbeidsongeschiktheid en hoe hiermee om te gaan. Uitgedokterd probeert daar waar mogelijk eerder het gesprek aan te gaan over behoud van inkomen, ook als dat betekent dat dit niet meer mogelijk is binnen Noorderbreedte. 

Casus waarin visie naar voren komt

Specificaties:

 • Man
 • Plantmanager
 • 120.000 euro per jaar
 • WIA-Excedent