Wijzigingen in de no-riskpolis in Verzamelwet SZW 2022

13 september 2021

In twee wijzigingen rondom de no-riskpolis voorgesteld. Deze moeten op 1 januari 2022 in werking treden. de Verzamelwet 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn onder meer

Een no-riskpolis is een vorm van looncompensatie die in het leven is geroepen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als de werknemer met een no-riskpolis uitvalt vanwege ziekte, heeft deze werknemer recht op een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) van UWV. Hiermee wordt de werkgever financieel gecompenseerd voor het loon dat hij aan de werknemer moet doorbetalen tijdens ziekte. Als er sprake is van langdurig verzuim dat tot een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) leidt, hoeft de werkgever daarvan niet de financiële risico’s te dragen. De werkgever die eigenrisicodrager is voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), hoeft de WGA-uitkering niet zelf te betalen en de publiek verzekerde werkgever krijgt geen verhoging van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk).

Aanvragen voor fictieve Ziektewetuitkeringen

Het kan op dit moment voor een werkgever financieel aantrekkelijk zijn om UWV te vragen het recht op een Ziektewetuitkering te beoordelen, ook al is de werkgever te laat met zijn aanvraag. UWV kan een ZW-uitkering hooguit een jaar met terugwerkende krachten uitbetalen, maar de fictieve ZW-rechten kunnen nog wel WIA-gevolgen hebben. Zo kan de toekenning van fictieve ZW-rechten ervoor zorgen dat de werkgever die eigenrisicodrager is de aansluitende WGA-uitkering niet zelf hoeft te betalen. En voor de publiek verzekerde werkgever kan dit aantrekkelijk zijn, omdat hij hiermee een verhoging van de gedifferentieerde premie voorkomt.

ZW-uitkering komt nooit tot uitbetaling

Voor de zieke werknemer betekent het dat hij mogelijk moet worden onderzocht door een arts en brieven thuis krijgt over een ZW-uitkering die nooit tot uitbetaling kan komen. Deze ongewenste situatie wordt in het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2022 gewijzigd per 1 januari 2022. Alleen in het geval dat de Ziektewetuitkering daadwerkelijk is uitbetaald of nog tot uitbetaling kan komen, leidt dit voor de werkgever ertoe dat hij de WGA-uitkering niet zelf hoeft te betalen of zijn Whk-premie niet wordt verhoogd.

Samenloop tussen no-riskpolis van UWV en loonkostensubsidie van gemeente

Naast de no-riskpolis, kan de werkgever ook een loonkostensubsidie bij de gemeente aanvragen die hem compensatie biedt voor de verminderde productiviteit van de werknemer met een arbeidsbeperking. Op dit moment is het zo dat een werkgever een werknemer bij ziekte bij twee loketten moet ziek- en betermelden: bij UWV (vanwege de no-riskpolis) en bij de gemeente (vanwege het stopzetten en hervatten van de loonkostensubsidie). Bovendien leidt het huidige systeem tot allerlei verrekeningen tussen gemeenten, UWV en werkgevers vanwege de samenloop van de no-riskpolis en loonkostensubsidie.

Loonkostensubsidie van de gemeente loopt voortaan door

Om dit op te lossen wordt in de eerste nota van wijziging bij het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2022 voorgesteld dat per 1 januari 2022:

• Tijdens ziekte van een werknemer, waarvoor de no-riskpolis en loonkostensubsidie van toepassing is, de loonkostensubsidie van gemeenten doorloopt.
• De Ziektewetuitkering van UWV aan de werkgever wordt gebaseerd op het loonwaardepercentage dat door de gemeente wordt vastgesteld en geregistreerd en beschikbaar wordt gesteld aan UWV.

Deze nieuwe systematiek werkt straks ook door naar uitkeringen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Bron: Rendement Online

Start typing and press Enter to search